Tag Archives: Hälsoundersökning

Företagshälsovård

Posted on 9 december, 2015  in Hälsovård

Företagshälsovårdens främsta uppgift är att ta bort eller minska risker i arbetsmiljön. Om en arbetsgivare inte har tillräcklig tid eller kunskap att minska riskerna på arbetsplatsen kan företagshälsovård anlitas. Hjälpen blir då ett komplement till det egna arbetsmiljöarbetet. Det är en fördel om företagshälsovården är med vid organisationsförändringar och ser över hur förändringarna kan påverka arbetet. Företagshälsovården kan också anlitas vid planering av nya lokaler och arbetsmetoder, och även vid inköp av maskiner och utrustning.

Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivare skyldiga att ge de anställda den företagshälsovård som krävs i respektive yrke. Företagshälsovårdens främsta uppgift är att ta bort eller minska risker i arbetsmiljön. Anställda har rätt till en bra arbetsmiljö samt att sjukdomar och olycksfall förebyggs. Arbetet ska anpassas efter den anställdes förutsättningar. Du ska till exempel få hjälpa att börja arbeta igen om du varit sjukskriven en längre tid. Om en arbetsgivare inte har tillräcklig kunskap eller tid att minska riskerna på arbetsplatsen kan företagshälsovård anlitas.

Hur många anställda finns det inom företagshälsovården?

Företagshälsovården i Sverige arbetar tvärvetenskapligt och består av ca 150 företag i varierande storlek och organisationsform. Majoriteten av dessa är medlemmar i Sveriges Företagshälsor. Medlemsföretagen har tillsammans närmare 500 mottagningar i hela landet, varav cirka 30 är ”inbyggda”, och ingår i kundföretagets/organisationens verksamhet. Sammanslagningar inom branschen gör att antalet företag minskar successivt.

Över 4 000 personer är anställda inom branschen samt ytterligare ett antal som arbetar som underleverantörer och konsulter. Den största yrkesgruppen är företagssköterskor som nästan utgör en tredjedel av branschens alla verksamma. Därefter kommer beteendevetare, läkare, ergonomer, arbetsmiljöingenjörer och hälsovetare samt gruppen administratörer. Tillsammans verkar specialisterna för en hälsosam, hälsofrämjande och säker arbetsmiljö. Cirka 65 procent av alla anställda har i dag tillgång till företagshälsovård genom sin arbetsgivare. Möjligheten att få företagshälsovård varierar stort mellan olika branscher och storleken på företag.

Sätt upp mål, informera och följ upp!

  • Sätt upp mål för vad ni vill uppnå med ert avtal, och relatera det målet till verksamhetens mål i övrigt.
  • Se till att alla chefer i verksamheten känner till de målen.
  • Ofta sker kontakten på en mer strategisk och central nivå mellan HR och företagshälsovård. Men cheferna i den verksamhet det gäller behöver också få veta.
  • Satsa på ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete i den egna verksamheten. Det underlättar en analys av vilka behov er verksamhet har.
  • Här kan företagshälsovården bidra med mycket stöd och kunskap. De kan hjälpa till att göra riskbedömningar, delta i skyddsronder, skyddskommittéer och samverkansgrupper.
  • Se till att cheferna i första linjen förstår kostnaderna för ohälsa, och känner till verksamhetens policy för att skapa god arbetsmiljö med friska medarbetare.
  • Det handlar inte bara om att försöka minska sjukfrånvaron. Bilden av hälsotillståndet hos de anställda kan skilja sig mycket åt mellan arbetsgivaren och de anställda.
  • Följ upp och utvärdera de tjänster ni köper av företagshälsovården utifrån de effekter de ger, för att kunna utveckla det som fungerar och släppa det som inte gör någon verkan.
  • Utvärderingar har varit sjukvårdens stora styrka, särskilt i framgångsrika discipliner som cancervård. De har varit duktiga på att överge de behandlingar som inte fungerat. Den traditionen har företagshälsovården mycket att lära av.